Bhubaneshwar, Odisha Sadhana Shivir Part 1

Published: Mar 16, 2018

The Presidents of Jagadguru Kripalu Parishat, Sushri Dr. Vishakha Tripathi Ji, Sushri Dr. Shyama Tripathi Ji and Sushri Dr. Krishna Tripathi Ji arrived in Bhubaneshwar, Odisha this morning. Warmly welcomed by Sadhaks, they will be here during the special Sadhana Shivir organized by Sushri Braj Chakori Devi Ji at Bhubaneshwar ShyamaShyam Dham Ashram from today until the March 19th.